printlogo


فرامین امام
مملکت را باید خود ملت اداره کند


  حالا دیگر دست خودمان است و باید همت کنید، براى ساختن یک کشورى که خرابه بود، همت لازم دارد و مهم این است که افراد هر یک خودشان را مسؤول بدانند، هم مسوول خودشان بدانند، هم مسؤول کارهاى دیگران، مسؤول خودشان که کارى که به آنها محول شود مثل مثلاً شماها که در شهردارى اهواز هستید، هر کارى که محول به هر فردى است، منتظر این نشود که یک کس دیگرى کارى بکند، این باید کار خودش را خوب انجام بدهد و اگر چنانچه دید آن برادرش، آن رفیقش کارش را خوب انجام نمى‌دهد، مسؤول او هم هست باید او را هدایت کنند. کلکم راع، همه باید مراعات بکنید و همه تان هم مسؤولید، همه ما مسؤولى یک مملکتى را باید خود شما اداره کنید، باید خود ملت اداره کنند.
17/8/1358


Page Generated in 0/0051 sec