printlogo


دکترمهرداد بذرپاش :
دراقتصاد دانش بنیان، عامل کلیدی ایجاد ارزش، نیروی انسانی است

- منابع انسانی مهمترین رکن رشد و پیشرفت پایدار جوامع محسوب می شود. درکشورهای توسعه یافته "ثروت انسانی" مهمترین سهم را در رشد و پیشرفت اقتصادی جوامع ایفا می کند. در یک اقتصاد دانش بنیان عامل اصلی و کلیدی در ایجاد ارزش، نیروی انسانی است.
- بعد از گذشت حدود چهار سال دولت باید صادقانه و با شفافیت پاسخگوی عملکرد ضعیف خود در قبال این مطالبه ملی (اشتغال) باشد.
- یک مساله وجود دارد و آن هم تفاوت فاحش میانگین سن مدیریتی کشور با میانگین هرم سنی در کشور است.
مساله ایجاد "نظام ملی مدیریت استعداد و جانشین پروری" یک ضرورت اجتناب ناپذیر  برای حفظ "نشاط مدیریتی" و ایجاد پایداری در اداره کشور است. زمانی که روح کم تحرکی در بدنه مدیران جامعه حکم فرما شد علی الاصول تک تک افراد جامعه نیز از این شرایط اثر خواهند پذیرفت.
 


Page Generated in 0/0042 sec