printlogo


دکتر سعید جلیلی:
ارتقاء بازار پتروشیمی، با تصمیم درست در «دیپلماسی اقتصادی»

-  با تولید هر یک میلیون مواد پلیمری میتوان 200 هزار شغل درست کرد.  وقتی با زیرساختهای فعلی میتوانیم 100 دلار نفت را به 1200 دلار ارزش افزوده تبدیل کنیم، چرا بر خام فروشی نفت و گاز اصرار میشود؟  در صنایع پایین دست پتروشیمی ظرفیت تولیدی کارخانه های موجود تا 16 میلیون تن در سال است اما متاسفانه امروز  تنها 3 میلیون تن تولید سالانه این مواد انجام میشود.  با تصمیم درست در عرصه "دیپلماسی اقتصادی" میتوان بازار این محصولات را به شدت ارتقا داد.

- چرا باید در این محصولات فقط 6 درصد بازار پاکستان و 40 درصد بازار عراق را داشته باشیم؟ در این مساله فقط وزارت صنعت و معدن و تجارت مسئول نیست دستگاههای دیگر مثل وزارت امور خارجه هم نقش مهمی دارد.

- مواد پتروشیمی ایران به ترکیه صادر میشود، تبدیل به مسواک و دگمه میشود و دوباره به ایران برمیگردد! در حالی که خودمان میتوانیم در داخل اینها را تولید کنیم.


Page Generated in 0/0056 sec